Viktig utredning om företrädaransvar

By 14 januari, 2020RSS_SRF-konsult
Inom Finansdepartementet genomförs nu en utredning kring företrädaransvar på det skatterättsliga området. Det här är en företagarfråga som är långt viktigare än många insett, menar Srf konsulternas skatteexpert, Mats Brockert, som sitter med i utredningen.

Riksdagen har via två tillkännagivanden begärt att regeringen ska se över reglerna om företrädaransvar och överväga om de bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten samt förbättra villkoren för företagare och företagande. Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för eventuella regeländringar och andra åtgärder på området.
Utredaren ska bland annat:

  • överväga om det finns behov av att ändra reglerna om det skatterättsliga företrädaransvaret och om anstånd som är till fördel för det allmänna, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Vi träffade Mats Brockert, Srf konsulternas skatteexpert som har en viktig roll i utredningen och passade på att ställa några frågor till honom.


Mats Brockert

Hur skulle du beskriva problematiken kring företrädaransvaret idag?
Det finns många problemområden. Det största problemet är att lagen är konkursdrivande. Den ger inget som helst utrymme att försöka rädda ett företag som har svårt att betala sina skatter och avgifter, till exempel sociala avgifter. I princip säger lagen att företagaren omedelbart ska lägga ner sin verksamhet om skatten inte kan betalas för att inte riskera att bli personligt betalningsansvarig. Det som också är oroande är att många inte känner till lagstiftningen. Man känner till att kontrollbalansräkning måste upprättas enligt aktiebolagslagen, ABL. Reglerna om företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen är dock många gånger okänd. Det kan därför komma som en chock när företagaren kan bli personligt betalningsansvarig för skatter och avgifter trots att reglerna om kontrollbalansräkning i ABL efterföljts.

Vilka områden bedömer du är särskilt viktiga att se över?
Det absolut viktigaste är att lagstiftningen ändras så att företagaren kan få visst rådrum för att försöka rädda ett företag som tillfälligt har svårt att betala sina skulder.

Vilken är din roll i utredningen?
Min roll är att förklara och bevaka småföretagens behov och intressen. Dels genom att framföra argument som påvisar hur galen lagstiftningen faktisk är, dels genom att framföra lagändringsförslag. Lagen är över 50 år gammal och synen på företagandet har förändrats sedan dess. Det borde alltså finnas möjlighet att få till en verklig och nödvändig lagändring.

När är utredningen klar?
Uppdraget ska redovisas senast den 30 oktober 2020, sedan ska beslut fattas i regering och riksdag.

Behövs input från våra medlemmar?
Srf konsulternas medlemmar får gärna dela med sig av sina erfarenheter eller lämna synpunkter på hur man upplever att den aktuella lagstiftningen har fungerat. En sådan erfarenhetsbank kan bli ett bra stöd i utredningsarbetet.

Skicka in dina erfarenheter, synpunkter och liknande här >>

Läs mer om utredningens uppdrag >>

Inlägget Viktig utredning om företrädaransvar dök först upp på Srf konsulterna.