Lagändringar från och med 1 juli 2019

By 28 juni, 2019RSS_SRF-konsult
Den 1 juli, 21 juli och 1 augusti träder ett antal nya lagar, lagändringar och ställningstaganden i kraft. Här listar vi några av de viktigaste.

1 juli

Återinförd skattereduktion för gåvor
Den 1 juli 2019 återinförs skattereduktionen för privatpersoners gåvor till ideell verksamhet. En förutsättning för skattereduktionen är att gåvorna består av pengar och lämnas till på förhand godkända gåvomottagare. Ytterligare förutsättningar är att gåvorna uppgår till minst 200 kronor per gåva och sammanlagt minst 2 000 kronor per beskattningsår. Maximal skattereduktion är 1 500 kronor per person och år. Skatteverket prövar frågan om godkännande som gåvomottagare efter ansökan. Som gåvomottagare ska godkännas så kallade inskränkt skattskyldiga svenska stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har som ändamål att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning eller som annars helt eller delvis bedriver sådan verksamhet. Som gåvomottagare ska också godkännas utländska motsvarigheter inom EES eller i en stat som Sverige har avtalat om informationsutbyte med. En godkänd gåvomottagare ska lämna kontrolluppgifter om mottagna gåvor till Skatteverket.

Höjt tak för rutavdrag
Det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår. Det innebär att taket för rutavdraget blir 50 000 kronor för samtliga. Det höjda taket kommer att gälla för hela beskattningsåret 2019. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Nya skatteregler för att underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
Ett undantag införs från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet. Detta för att underlätta för generationsskiften i fåmansföretag. Det innebär att närståendes verksamhet i ett företag med samma eller likartad verksamhet under vissa förutsättningar inte ska hindra att den femåriga karenstiden påbörjas. Det görs också en ändring som innebär att de s.k. 3:12-reglerna ska tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag. Ändringen har sin grund i januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Avskaffad särskild löneskatt för äldre
Genom ändringen avskaffas den särskilda löneskatten om 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Löneskatten avskaffas även på inkomst av bland annat aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå
Föräldrapenning på grundnivå ska ingå i den tid för vilken en förälder inte kan lämna över sin rätt till föräldrapenning till den andra föräldern (den reserverade tiden). En förälders sambo ska vidare likställas med en förälder vid tillämpningen av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller inte har eller har haft barn tillsammans Dessutom ska en förälders sambo ha rätt till ledighet från arbetet enligt föräldraledighetslagen också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter
Ändringarna innebär att vägavgiften för vissa tunga fordon höjs och anpassas till nyare avgaskrav.

21 juli

Finansinspektionen får rätt att utreda och ingripa vid överträdelser mot EU:s prospektförordning
Den nya lagen ger Finansinspektionen rätt att utreda och ingripa vid överträdelser mot EU:s prospektförordning. Vidare ska det tröskelvärde för prospektskyldighet som gäller i dag gälla även enligt den nya lagen. I lagen införs även bestämmelser om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt EU:s prospektförordning. I lagen om handel med finansiella instrument tas bestämmelser om prospekt bort med anledning av att motsvarande bestämmelser numera finns i EUförordningen. Även vissa ändringar i fråga om erbjudandehandlingar vid offentliga uppköpserbjudanden görs i lagen. Det görs också ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. Förändringarna innebär bland annat att vissa utgivare inte behöver offentliggöra en halvårsrapport om likvärdig information enligt EU:s prospektförordning har offentliggjorts. En annan ändring i samma lag innebär att det införs en möjlighet för Finansinspektionen att besluta om att stoppa handeln i finansiella instrument om emittentens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas intressen.

1 augusti

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
Ändringarna innebär att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under följande villkor:

  • Att stridsåtgärden har beslutats i behörig ordning av arbetstagarens organisation.
  • Att stridsåtgärden syftar till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande till arbetsgivaren.
  • Att parterna först har förhandlat om de krav som ställs.
  • Att inte krav ställs som innebär att det kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill uppnå tränger undan arbetsgivarens befintliga kollektivavtal.

Lättare för arbetsgivare att få stöd för nystartsjobb
Kravet på att andra anställningsförmåner än lön ska följa av kollektivavtal eller i väsentliga delar vara likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen, tas bort för nystartsjobb. Däremot kvarstår kravet på att lön ska följa av kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen. Ändringen har sin grund i januariavtalet.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
Varken allmän löneavgift eller några andra arbetsgivaravgifter än ålderspensionsavgift om 10,21 procent ska betalas för lön och annan ersättning till anställda som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Detta gäller inte den del av ersättningen som för en månad överstiger 25 000 kronor. Ändringen gäller för ersättning som utges efter den 31 juli 2019. Ändringen har sin grund i januariavtalet.

Växa-stöd: Förlängd nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda
Den längsta tid som ett enmansföretag som anställer en första person har rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten förlängs från 12 till 24 kalendermånader i följd. Endast ålderspensionsavgift ska betalas under denna tid. Ändringen har sin grund i januariavtalet.

Moms på uthyrning av vårdpersonal
Från och med 1 juli 2019 kommer Skatteverket att börja tillämpa sina ställningstaganden om moms på uthyrning av personal när det gäller sjukvård, tandvård och social omsorg.

Källa: Regeringen

Inlägget Lagändringar från och med 1 juli 2019 dök först upp på Srf konsulterna.